Hệ thống pháp luật

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng

Ngày đăng: 23/04/2022 lúc 08:23:09

Luật hiện hành cho phép tổ chức cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà hoặc công trình xây dựng. Theo đó chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng là việc bên mua, thuê mua chuyển giao toàn bộ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác thông qua văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Bản chất của chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà là việc mua bán toàn bộ quyền và nghĩa vụ thông qua văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Hợp đồng mua bán nhà và công trình xây dựng được phép chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP các điều kiện bao gồm:

1/ Không phải là hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

2/ Có bản gốc hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình đã được các bên ký kết.

3/ Chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận);

4/ Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;

5/ Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

6/ Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Trường hợp mua bán, thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng theo quy định.

BBT Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam