Hệ thống pháp luật

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập - Công cụ hiệu quả chống tham nhũng

Ngày đăng: 31/03/2022 lúc 15:26:31

Tài sản của các tổ chức cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản sẽ được quản lý chặt chẽ hơn trong thời gian tới, theo đó ngày 28 tháng 3 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “ Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản và thu nhập”

Mục tiêu của Đề án là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Các đối tượng thuộc đối tượng chịu sự kiểm soát bao gồm:

  • Các cơ quan quản lý nhà nước;
  • Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập;
  • Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập;
  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Có thể nói, công tác việc kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng nêu trên ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng ngày càng quyết liệt và hiệu quả.

Chủ đề: Công cụ chống tham nhũng, kiểm soát tài sản cá nhân, Kê khai tài sản cá nhân, Kê khai thu nhập