Hệ thống pháp luật

Đang là cán bộ, công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Ngày đăng: 09/04/2021 lúc 11:29:01

Đang là cán bộ, công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không? Chúng ta hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Đang là cán bộ, công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Cán bộ, công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư?

Theo khoản 8, Điều 1, Luật Luật sư sửa đổi 2012, người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

“a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không thường trú tại Việt Nam;

d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

đ) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

e) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

g) Những người quy định tại điểm b khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp đã học xong khóa học nghiệp vụ đủ điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề nhưng đang là cán bộ, công chức thì không được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam