Hệ thống pháp luật

đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

"đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử" được hiểu như sau:

Là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.(Theo khoản 2 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020)