Hệ thống pháp luật

đại diện thân nhân

"đại diện thân nhân" được hiểu như sau:

Là cá nhân hoặc pháp nhân được các thân nhân giao đại diện theo quy định của pháp luật dân sự.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)