Công dân có được ứng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân không?

Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13

Mã số câu hỏi: HC34

Câu hỏi:

Tôi là Đảng ủy viên, đồng thời là Chi ủy viên trong chi bộ. Tôi không được Cấp ủy giới thiệu vào ứng cử HĐND xã, nhưng ra hội nghị thôn thì tôi được cử tri giới thiệu (và bỏ phiếu kín cùng với 4 người khác, tôi đã được cử tri bầu với số phiếu cao nhất trong 3 người trúng cử). Đến nay, HĐND xã đã qua 2 kỳ hiệp thương, tôi đang có trong danh sách ứng cử viên. Nhưng Cấp ủy chi bộ lại không tán thành vì cho rằng tôi không được Tổ chức giới thiệu. Vậy tôi xin hỏi trong trường hợp này tôi có được quyền ứng cử hay không? Mong sớm nhận được câu trả lời.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định tuổi bầu cử và tuổi ứng cử như sau: "Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này."

Như vậy nếu bạn đã đủ hai mươi mốt tuổi trở lên thì bạn có quyền tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân.

Điều 3 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định tiêu chuẩn của người ứng cử như sau:

"1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.

2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương."

Căn cứ Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân như sau:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Như vậy, nếu bạn muốn ứng cử vào Hội đồng nhân dân thì bạn cần đảm bảo các tiêu chuẩn trên thì bạn sẽ đủ điều kiện ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam