Hệ thống pháp luật

cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

"cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện" được hiểu như sau:

do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thành lập. Chính phủ quy định điều kiện và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.(Theo khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống ma túy 2021)