Hệ thống pháp luật

cơ sở cai nghiện ma túy công lập

"cơ sở cai nghiện ma túy công lập" được hiểu như sau:

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.(Theo khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy 2021)