Hệ thống pháp luật

cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối

"cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối" được hiểu như sau:

Là cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương đã khám đối với đối tượng.(Theo điểm d khoản 3 Điều 161 Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)