Hệ thống pháp luật

cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy

"cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy" được hiểu như sau:

bao gồm:a) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân;b) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan.(Theo khoản 1 Điều 11 Luật Phòng, chống ma túy 2021)