Hệ thống pháp luật

Có được thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh?

Ngày đăng: 28/04/2021 lúc 09:10:54

Theo Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.”.

(Có được thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh?)

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2018, sau khi Nghị định 108/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định này đã được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định như sau:

“9. Sửa đổi khoản 2 Điều 33 như sau:

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.”

Kế thừa tinh thần Nghị định 108/2018/NĐ-CP, tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 2, Điều 31 Nghị định quy định:

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh

a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

 Như vậy, hiện nay doanh nghiệp được phép lập địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

BTT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam