Hệ thống pháp luật

Có được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: LD426

Theo quyết định số 900/qđ-ttg ngày 20/06/2017 của thủ tướng chính phủ thì giáo viên công tác tại vùng có điều kiện khó khăn có được hưởng chế độ theo nghị định 116 hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/04/2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại mục 1, Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/4/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:

Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 1336/UBDT-CSDT ngày 27 tháng 12 năm 2016 và công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31 tháng 12 năm 2015, cụ thể:

a) Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013, Quyết định số601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có);

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có);

c) Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 3 năm 2014, Quyết định số 601/QĐ-UBDTngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Do đó, trong thời gian này chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện tiếp theo thì bạn một là chờ có văn bản hướng dẫn hai là bạn có thể liên hệ cơ quan, tổ chức có chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc Nghị định 116/2010/NĐ-CP để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi câu hỏi của bạn