Hệ thống pháp luật

Có bắt buộc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khi thay đổi địa giói hành chính?

Ngày đăng: 18/03/2021 lúc 20:50:54

Nhằm nâng cao công tác quản lý cũng như để phát huy tối đa các thế mạnh của địa phương, việc quyết định thay đổi địa giới hành chính bằng các phương án như đổi tên, chia, tách, sát nhập,… là hoạt động diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước. Về bản chất đây không phải di chuyển trụ sở nhưng tên trụ sở về mặt hành chính và trên thực tế đã có sự thay đổi. Vậy trong trường hợp này, doanh nghiệp có bắt buộc phải thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh?

Theo khoản 1, 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

...

Như vậy, địa chỉ trụ sở chính là một phần nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo các quy định nêu trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó theo điểm b Khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đối với trường hợp địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin, doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp này.

BBT Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam