Hệ thống pháp luật

chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

"chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản" được hiểu như sau:

Là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ dự án bất động sản và các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, các bên có liên quan (nếu có) đối với dự án đó cho bên nhận chuyển nhượng thông qua hợp đồng được lập bằng văn bản theo quy định của Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản)