Hệ thống pháp luật

chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng

"chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng" được hiểu như sau:

Là việc bên mua, thuê mua chuyển giao toàn bộ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác thông qua văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập theo quy định củaNghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản)