Hệ thống pháp luật

Chưa thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao có được trích khấu hao tài sản cố định?

Ngày đăng: 17/04/2021 lúc 21:31:48

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/04/2013, trước khi đưa tài sản cố định (TSCĐ) vào sử dụng doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp về phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao. Vậy trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao thì có được trích khấu hao tài sản cố định?

Chưa thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao có được trích khấu hao tài sản cố định?

Trích khấu hao tài sản cố định

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

...Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện)...”

Khoản 9 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:

“9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.”

Theo hướng dẫn của Cục thuế thành phố Hà Nội tại website https://www.mof.gov.vn/  đối với trường hợp doanh nghiệp chưa thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của công ty, khi mua TSCĐ vào sau đó bắt đầu đưa vào sử dụng thì việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà công ty hạch toán tăng TSCĐ. Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN sau khi công ty thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Căn cứ theo các quy định nên trên, TSCĐ vẫn được trích khấu hao kể từ thời điểm doanh nghiệp hạch toán. Tuy niên để chi phí khấu hao được tính là chi phí hợp lý, doanh nghiệp phải nộp thông báo phương pháp tính khấu hao đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp thông báo cần thực hiện nộp bổ sung với cơ quan thuế. Sau khi thông báo nếu doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo phương pháp đã đăng ký thì không phải đăng ký lại với cơ quan thuế.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam