Hệ thống pháp luật

Chính sách hỗ trợ tài chính giảm lãi cho khách bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày đăng: 12/04/2021 lúc 20:39:26

Với tinh thần chia sẻ khó khăn nhằm giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua cơn bão Covid 19, ngân hàng nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về vốn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chính sách hỗ trợ tài chính giảm lãi cho khách bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo đó, miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-NHNN được quy định như sau:

* Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu Doanh nghiệp) mà:

+ Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021;

+ Và Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

* Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Như vậy, đối với khoản vay của Doanh nghiệp trước ngày 10/6/2020 mà không phải vay để mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, Doanh nghiệp cần lưu ý những điều kiện nêu trên được hưởng những ưu đã về miễn, giảm lãi, phí theo quy định của pháp luật.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam