Hệ thống pháp luật

Chính sách BHXH năm 2024: Những thay đổi quan trọng người lao động cần biết

Ngày đăng: 04/07/2024 lúc 12:42:47

Năm 2024 đánh dấu một số thay đổi quan trọng liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH). Người lao động cần lưu ý các chính sách mới sau đây để đảm bảo quyền lợi của mình.

1. Tăng tuổi nghỉ hưu

Theo Điều 169Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể, người lao động sẽ được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH theo quy định.

STT Đối tượng người lao động Độ tuổi nghỉ hưu Nam Độ tuổi nghỉ hưu Nữ
1 Làm việc trong điều kiện lao động bình thường Từ đủ 61 tuổi Từ đủ 56 tuổi 04 tháng
2

Đã đóng đủ 20 năm BHXH và có một trong các điều kiện sau:

- Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm/đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong đó tính cả thời gian làm ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trước 01/01/2021.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% - dưới 81%.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật CAND; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ QĐND; hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

Từ đủ 56 tuổi Từ đủ 51 tuổi 04 tháng
3

Đã đóng đủ 20 năm BHXH và có một trong các điều kiện sau:

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Bị suy giảm khả năng lao động ≥ 81%.

- Người làm trong quân đội, công an:

+ Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm/đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, tính cả thời gian làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trước 01/01/2021

Từ đủ 51 tuổi Từ đủ 46 tuổi 04 tháng
4

Đã đóng đủ 20 năm BHXH và có một trong các điều kiện sau:

- Có ít nhất 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động ≥ 61%.

- Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Không xét tuổi, chỉ cần đóng đủ 20 năm BHXH thì được nghỉ hưu Không xét tuổi, chỉ cần đóng đủ 20 năm BHXH thì được nghỉ hưu
5 Người lao động có thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường Tối đa 66 tuổi Tối đa 61 tuổi 04 tháng

2. Điều Kiện Hưởng Lương Hưu Mới Năm 2024

Năm 2024, cùng với việc tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu cũng có những thay đổi đáng chú ý. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 1. Trường hợp 1: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (nam đủ 61 tuổi, nữ đủ 56 tuổi 4 tháng).

 2. Trường hợp 2: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Độ tuổi nghỉ hưu của nam không thấp hơn 56 tuổi và của nữ không thấp hơn 51 tuổi 4 tháng.

 3. Trường hợp 3: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Độ tuổi nghỉ hưu của nam không thấp hơn 51 tuổi và của nữ không thấp hơn 46 tuổi 4 tháng.

 4. Trường hợp 4: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 5. Trường hợp 5: Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 56 tuổi 4 tháng.

Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện, điều kiện hưởng lương hưu là đủ 20 năm đóng BHXH và đạt độ tuổi nghỉ hưu: nam đủ 61 tuổi và nữ đủ 56 tuổi 4 tháng.

3. Tăng Lương Hưu, Trợ Cấp BHXH Từ 01/7/2024

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 01/7/2024. Điều này dẫn đến việc điều chỉnh các loại trợ cấp BHXH như sau:

 1. Lương hưu:

  • Lương hưu được tính dựa trên số năm và khoản tiền đóng BHXH hằng tháng.
  • Từ ngày 01/7/2024, mức lương hưu sẽ tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 đối với các đối tượng được quy định.
  • Các mức điều chỉnh cụ thể bao gồm tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng và tăng lên 3.500.000 đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.
 2. Trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng:

  • Khi lương cơ sở tăng, các khoản trợ cấp như trợ cấp 1 lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng cũng sẽ tăng theo.

4. Hệ Số Trượt Giá BHXH 2024

Theo Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH, hệ số trượt giá năm 2024 được quy định như sau:

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mức điều chỉnh 5,43 4,61 4,36 4,22 3,92 3,75 3,82 3,83 3,68 3,57 3,31
Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mức điều chỉnh 3,06 2,85 2,63 2,14 2,0 1,83 1,54 1,41 1,33 1,27 1,27
Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mức điều chỉnh 1,23 1,19 1,15 1,12 1,08 1,07 1,03 1,0 1,0

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mức điều chỉnh 2,14 2,0 1,83 1,54 1,41 1,33 1,27 1,27 1,23
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mức điều chỉnh 1,19 1,15 1,12 1,08 1,07 1,03 1,0 1,0

Như vậy, năm 2024, hệ số trượt giá tăng so với năm 2023. Do đó, các khoản tiền BHXH như BHXH 1 lần, mức hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp 1 lần khi về hưu, trợ cấp tuất 1 lần năm 2024 cũng sẽ tăng theo.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam