Hệ thống pháp luật

Chính phủ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng theo Nghị định 76/2024/NĐ-CP

Ngày đăng: 05/07/2024 lúc 08:39:47

Ngày 01/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2024/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội

Nghị định 76/2024/NĐ-CP đã sửa đổi và bổ sung khoản 2,3 Điều 4 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/7/2024. Sự điều chỉnh này tăng thêm 140.000 đồng mỗi tháng cho các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội.

Quy định và điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp

Theo quy định mới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội dựa trên khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng, và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội. Điều này nhằm bảo đảm sự tương quan giữa các chính sách đối với các nhóm đối tượng khác nhau.

Quyền hạn của địa phương

Trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương cho phép, UBND cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

  • Mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội cao hơn mức quy định tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP.

  • Hỗ trợ các đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP.

Lý giải về mức chuẩn trợ giúp xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho rằng mức chuẩn trợ giúp xã hội mới này sẽ đảm bảo thực hiện lộ trình tăng mức trợ giúp, đồng thời duy trì sự công bằng giữa các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghị định 76/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.