Hệ thống pháp luật

Chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP: Những đối tượng được hưởng

Ngày đăng: 04/07/2024 lúc 08:33:53

Từ ngày 01/7/2024, Nghị định 73/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, quy định chế độ tiền thưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chế độ đãi ngộ cho những người lao động trong các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng cho các đối tượng nêu trên.

Theo quy định của Nghị định 73/2024/NĐ-CP, chế độ tiền thưởng sẽ được áp dụng dựa trên thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm cho các đối tượng sau:

  1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện: Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

  2. Cán bộ, công chức cấp xã: Theo khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Theo Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
  4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động: Theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội: Được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2012).
  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm dựa trên kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

Người đứng đầu các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

Nghị định 73/2024/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 24/2023/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Hệ thống pháp luật Việt nam