Hệ thống pháp luật

chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

"chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát" được hiểu như sau:

Là các chất Hydrofluorocarbon (sau đây gọi tắt là HFC).(Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)