Hệ thống pháp luật

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

"cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng" được hiểu như sau:

Là việc người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.(Theo khoản 1 Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy 2021)