Các mối quan hệ không được kết hôn

Các mối quan hệ không được kết hôn trong pháp luật Việt nam được quy định tại điểm d khoản 2 điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

Các mối quan hệ không được kết hôn