Hệ thống pháp luật

Các khoản thu nhập của người lao động không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021

Ngày đăng: 11/03/2021 lúc 15:24:21

Theo Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Điểm 2.3 khoản 2 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi sau:

Các khoản thu nhập của người lao động không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam