Hệ thống pháp luật

Bỏ quy định về điều kiện kinh doanh ngành nghề mua bán nợ

Ngày đăng: 28/04/2021 lúc 09:04:22

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ.

(Bỏ quy định về điều kiện kinh doanh ngành nghề mua bán nợ kể từ ngày 01/01/2021)Theo Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều 5. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này.

2. Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.

3. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;

c) Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;

d) Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.”

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021 sau khi Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực, luật đã lược bỏ ngành nghề mua bán nợ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cũng tại, điểm đ khoản 2 Điều 131 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đầu tư:

2. Các Nghị định, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành:

đ) Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, hiện nay ngành nghề kinh doanh mua bán nợ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các doanh nghiệp có quyền đăng ký ngành nghề nêu trên mà không cần tuân thủ các quy định về vốn, người đứng đầu doanh nghiệp,…

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam