Hệ thống pháp luật

Bỏ khung giá đất trong Dự thảo luật Đất đai sửa đổi

Ngày đăng: 17/08/2022 lúc 11:44:22

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường.

Pháp luật Việt Nam về đất đai hiện nay quy định về khung giá đất tại Điều 113 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 113. Khung giá đất

Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.”

Khung giá đất được ban hành với mục đích quản lý giá đất trên toàn bộ thị trường, là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Trong khung đó có giá tối thiểu và giá tối đa, tức giá sàn và giá trần. Từ đó, buộc các địa phương không được quy định giá đất ngoài khung. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy kể từ khi có khung giá đất đến nay vẫn chưa làm trọn vẹn mục đích này. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường khiến cho công tác quản lý đất đai của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, khung giá đất, bảng giá đất chưa theo kịp biến động giá đất trong thực tế, chưa điều chỉnh kịp thời,… dẫn đến khó khăn cho địa phương ban hành Bảng giá đất phù hợp với giá đất thị trường.

Nhằm hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã bỏ quy định khung giá đất. thay vào đó Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất; ban hành bảng giá và quyết định giá đất cụ thể. Việc định giá đảm bảo nguyên tắc theo mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường; bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, khách quan của kết quả định giá giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định. Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố vào ngày 1/1 của năm. Trong thời gian thực hiện, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Đồng thời, Dự thảo cũng sửa đổi quy định về bảng giá đất tại khoản 2, điểm c,d khoản 3, khoản 4 Điều 130 và giá đất cụ thể, Hội đồng thẩm định giá đất tại khoản 1, điểm e khoản 2 và khoản 3 Điều 131 của Dự thảo Luật.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam