Hệ thống pháp luật

bất động sản đưa vào kinh doanh

"bất động sản đưa vào kinh doanh" được hiểu như sau:

Là các loại nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (sau đây gọi chung là Luật Kinh doanh bất động sản).(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản)