Hệ thống pháp luật

12 loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Ngày đăng: 27/08/2020 lúc 16:23:02
12 loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

12 loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam