12 loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

12 loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

12 loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả