Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Yêu cầu trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tư vấn pháp luật - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tư vấn pháp luật - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-025871-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan khác liên quan
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Theo yêu cầu vụ việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý (Mẫu số 04-TP-TGPL)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng