Thủ tục hành chính: Yêu cầu thi hành án quá hạn - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu thi hành án quá hạn - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1199
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định khôi phục thời hiệu thi hành án hoặc thông báo không khôi phục thời hiệu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng