Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Quảng Trị

Số hồ sơ: T- QTR- BS96
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ, nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 15h00’ thì được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chỉnh lý; Đơn yêu cầu đăng ký được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng