Thủ tục hành chính: Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1193
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với trung tâm bán đấu giá tài sản.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: (Không quy định cụ thể) trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: (Không quy định cụ thể) giải quyết ngay khi có yêu cầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: (Không quy định cụ thể) Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị hủy và xử lý hậu quả theo Bộ luật Dân sự.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng