Thủ tục hành chính: Yêu cầu (Đề nghị) trợ giúp pháp lý - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu (Đề nghị) trợ giúp pháp lý - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056073-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Người thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Nếu yêu cầu trợ giúp pháp lý thuộc vụ việc, đối tượng, phạm vi trợ giúp pháp lý quy định tại các điều 5, 10 và 26 của Luật trợ giúp pháp lý thì phải thụ lý ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Vào sổ theo dõi thụ lý và thông báo trực tiếp cho đối tượng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng