Thủ tục hành chính: Yêu cầu cung cấp thông tin đất đai - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu cung cấp thông tin đất đai - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-115428-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Bộ hồ sơ xin cung cấp như: trích lục thửa đất, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng