Thủ tục hành chính: Yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hòa giải - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hòa giải - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056128-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Người thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng