Thủ tục hành chính: Yêu cầu cử người đại diện ngoài tố tụng - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Yêu cầu cử người đại diện ngoài tố tụng - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056267-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Người thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải ra quyết định cử người đại diện ngoài tố tụng. Không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định cử người đại diện ngoài tố tụng, Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải gửi quyết định cử cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng