Thủ tục hành chính: Ý kiến về thiết kế cơ sở - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Ý kiến về thiết kế cơ sở - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-093798-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch – kỹ thuật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày cho dự án nhóm C và 15 ngày cho dự án nhóm B
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng