Thủ tục hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động điện lực và sử dụng điện - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động điện lực và sử dụng điện - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-031058-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý Điện năng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Biên bản vi phạm hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng