Thủ tục hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-069403-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (Công thương)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính – kế hoạch, Chi cục quản lý thị trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn ra quyết định xử phạt: 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng