Thủ tục hành chính: Xử phạt hành chính đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xử phạt hành chính đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075677-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tôn giáo huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng