Thủ tục hành chính: Xử lý tình huống trong đấu thầu - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý tình huống trong đấu thầu - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-241343-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với trường hợp 3 và 6
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biện pháp xử lý tình huống trong đầu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng