Thủ tục hành chính: Xử lý tình huống trong đấu thầu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý tình huống trong đấu thầu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-122378-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng