Thủ tục hành chính: Xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-102239-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại, tố cáo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Thông báo hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng