Thủ tục hành chính: Xử lý đơn thư - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn thư - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-080738-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu hướng dẫn công dân, Giấy chuyển đơn, báo tin, trả đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng