Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xử lý đơn tại cấp xã - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn tại cấp xã - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-BS55
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn, văn bản chuyển đơn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng