Thủ tục hành chính: Xử lý đơn tại cấp huyện - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn tại cấp huyện - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-127813-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện (hoặc bộ phận được giao xử lý đơn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng