Thủ tục hành chính: Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-057246-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý đơn, từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo đến khi chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân tối đa là 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo, giấy chuyển đơn, phiếu trả đơn, phiếu hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng