Thủ tục hành chính: Xử lý đơn - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-113222-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời hoặc văn bản hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng