Thủ tục hành chính: Xử lý đơn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-008263-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đơn khiếu nại; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì phải thụ lý giải quyết; nếu không thụ lý thì có văn bản nêu rõ lý do. Đơn tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải thụ lý giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời, hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng