Thủ tục hành chính: Xử lý các trường hợp cá biệt khi đổi, cấp lại Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải cấp: "Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng, và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai” - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý các trường hợp cá biệt khi đổi, cấp lại Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải cấp: "Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng, và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai” - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-084298-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng